Algemene Voorwaarden

Dermavisie hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1          Algemeen

1.1      In deze voorwaarden wordt onder “Dermavisie” verstaan: de behandelaars van Dermavisie, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten, gevestigd te Wijchen aan de oosterweg 8 6602 HC. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.
1.2      In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Dermavisie opdracht geeft tot behandeling.
1.3      In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4      Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Dermavisie.
1.5      Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Dermavisie voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6      Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Dermavisie en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7      De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2          Overeenkomst

2.1      De overeenkomst tussen Dermavisie en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Dermavisie tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2      Dermavisie is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3          Toestemming

3.1      De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mondeling en/of schriftelijk toestemming daartoe aan Dermavisie.
3.2      Dermavisie kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3      De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Dermavisie om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. Dermavisie is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dermavisie.
3.4      In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Dermavisie geen behandeling (meer) verrichten.

4          Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5          Tarieven en zorgverzekering

5.1      Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (zie www.dermavisie.nl).
5.2      De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren. Dermavisie is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in rechten m.b.t. vergoedingen en polisvoorwaarden.

6          Betaling

6.1      De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Dermavisie zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van Dermavisie onder vermelding van het factuurnummer.
6.2      Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3      Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4      In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Dermavisie is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Dermavisie is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.5      Bij betalingsachterstand is Dermavisie bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6      De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Dermavisie indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Dermavisie instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7      De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of Dermavisie verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7          Annulering

7.1      In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Dermavisie af te zeggen.
7.2      Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Dermavisie het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3      Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Dermavisie geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door Dermavisie wordt ontvangen ([email protected]).

8          Aansprakelijkheid

8.1      Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Dermavisie leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Dermavisie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
8.2      Dermavisie is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Dermavisie of niet volledige en/of waarheidsgetrouwe informatie verschaffing inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
8.3      Dermavisie kan die cliënt, inzake het aantal nodige behandelingen, niet van een exacte voorspelling voorzien en kan hier ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Dermavisie is evenwel niet aansprakelijk voor (laser)behandelingen die niet aanslaan of een aandoening die na verloop van tijd weer terugkeert.

9          Klachten

9.1      In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Dermavisie, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Dermavisie. Dermavisie en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2      Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen Dermavisie en de cliënt.
9.3      Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.paramedisch.org).

10        Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11        Toepasselijk recht

Op de tussen Dermavisie en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12        Wijziging

12.1      Dermavisie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2      Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

13        Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de gegevens die de cliënt verstrekt aan de huidtherapeut. De huidtherapeut zal niet zonder voorafgaande toestemming van de cliënt gegevens verstrekken aan derden (uitgezonderd de verwijzer, stagiaire of medewerker).